Všeobecné podmínky používání platebních služeb Lemon Way

Překlad Rámcové smlouvy pro poskytování platebních služeb mezi Majitelem platebního účtu a společností Lemon Way v českém jazyce. Překlad smlouvy má informativní charakter. Překlad rámcové smlouvy je vytvořen ve více jazycích, přičemž rozhodující je znění Rámcové smlouvy v anglickém jazyce, které najdete na internetové stránce Lemon Way: http://www.lemonway.com/en/terms-of-service/
 
 
 
 
 
RÁMCOVÁ SMLOUVA
 
RÁMCOVÁ SMLOUVA PRO PLATEBNÍ SERVIS
Všeobecné podmínky používání platebních služeb


Marketplace
verze 2017


uzavřené mezi

Majitelem účtu na jedné straně

a

LEMON WAY, zjednodušeně akciová společnost (SAS), zaregistrována pod SIREN číslo 500 486 915, s kapitálem 867 169,89 eur a s registrovaným sídlem na adrese 15 rue de la Beaune, 93100 Montreuil ve Francii (dále jen "LEMON WAY"), zaregistrovaný v ACPR, Francie, na internetové stránce http://acpr.banque-france.fr/) 61 rue Taitbout 75009 Paříž, jako hybridní platební instituce pod číslem 16 568 J, na druhé straně.


UPOZORNĚNÍ

Rámcová smlouva o platebních službách je tvořena těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a Smluvními podmínkami cenových podmínek uvedených v příslušném cenníku.
Tyto dokumenty tvoří nedělitelný balík a upravují podmínky, které musí dodržovat Majitelé účtu při využívání platebních služeb poskytovaných společností LEMON WAY.
Z důvodu uchovávání kopie těchto dokumentů může Majitel účtu je kdykoli konzultovat, reprodukovat je, uložit je na svém počítači nebo jiném zařízení, poslat je e-mailem nebo vytisknout na papír. Mohou také žádat o bezplatné zaslání kopie na adresu ze strany LEMON WAY.
V souladu s platnými právními předpisy je možné kdykoliv zkontrolovat oprávnění společnosti LEMON WAY jako platební instituce na webové stránce regafi.fr. Internetová stránka společnosti LEMON WAY jako platební instituce je následující: www.lemonway.com.


1- PŘEDMĚT

Tyto "Všeobecné podmínky používání Platebních Služeb" mohou být kdykoliv konzultovány na stránce LEMON WAY (https://www.lemonway.com). Výše uvedené podmínky upravují způsob jenž LEMON WAY otevírá Platební účet pro Majitele účtu a poskytuje své platební služby. Majitelé účtů by měli před přijetím těchto podmínek si je pečlivě přečíst.


2- DEFINICE

Když první písmeno výrazů použitých v těchto Všeobecných smluvních podmínkách používá velké písmeno, bez ohledu na to, zda jsou v jednotné nebo plurálnej formě, považují se za:
• Příjemce: právní nebo morální subjekt jmenován Majitelem účtu jako příjemce převodu, který pochází z jejich Platebního účtu. Příjemce musí mít otevřený účet s třetí stranou jako poskytovatelem platebních služeb. Příjemce může být Majitelem účtu.
• Rámcová Dohoda: Rámcová dohoda o platebních službách definovaná v článku L.314-12 francouzského Peněžního a Finančního kódu uzavřeného mezi LEMON WAY a Majitelem účtu, který obsahuje tyto Všeobecné smluvní podmínky užívání a ceníkové podmínky uvedené v příslušném ceníku.
• Platební Účet: účet otevřený ve společnosti LEMON WAY na zaznamenávání příchozích a odchozích platebních Transakcí, poplatků dlužných ze strany Majitele účtu a jakýchkoli zpětných plateb souvisejících s těmito Transakcemi, jakož i vyrovnání uvedených částek v den jejich zaznamenání s cílem vytvořit čistý zůstatek.
• Platební Transakce: akce zahrnující propojení, převod nebo stažení prostředků z nebo na Platební účet, v souvislosti s jakýmikoliv závazky mezi plátcem a Příjemcem.
• Platební Příkaz: schválení od Majitele účtu, udělená v souladu s modifikovaným plánem a

Postupy dohodnutými mezi Majitelem účtu a společností LEMON WAY s cílem povolit platební Transakci.
• Partner: obchodní společnost působící z partnerské webstránky, jmenovaná agentem ze strany LEMON WAY.
• Provize: částka uváděna jako kredit na Platebním účtu, která může být vyčleněna pro provedení budoucich platebních Transakcí, jak je to určeno společností LEMON WAY po zohlednění čekajících platebních Transakcí a blokovaných částek, uvedených v článku 5.
• Poskytovatel platebních služeb třetí strany: poskytovatel platebních služeb, schválený příslušným orgánem v rámci Evropského hospodářského prostoru, který otevřel bankovní nebo platební účet Majiteli účtu.
• Platební Služby: služby poskytované společností LEMON WAY podle Rámcové dohody včetně provádění převodů a sběr Platebních příkazů uskutečněných kartou a bankovním převodem, jakož i inkaso šeků.
• Internetová Stránka: Odkazuje se na webovou stránku https://www.lemonway.com/, jejímž prostřednictvím LEMON WAY poskytuje své platební Služby.
• Webové stránky partnera nebo Webové stránky: Odkazuje na webovou stránku a / nebo aplikaci, kterou provozuje Partner, podrobnosti o kterých jsou uvedeny ve formuláři Otevřít účet, účastnit se crowdfunding nebo uskutečňovat dotace.
• Majitel účtu: Osoba nebo subjekt s Platebním účtem, který jim umožňuje platit a / nebo přijímat crowdfunding nebo dotace.


3- OTEVŘENÍ PLATEBNÍHO ÚČTU

Majitel účtu musí dodržovat podmínky otevření účtu, jak jsou uvedeny níže.


3.1 - Předchozí prohlášení Majitele účtu

Majitel účtu, morální nebo fyzická osoba, která má zákonný věk a kapacitu, výslovně uvádí, že je schopná a / nebo získala potřebné oprávnění k využívání platebních služeb poskytovaných společností LEMON WAY a ručí za to, že je zodopovedný za jakékoliv případné nepravdivá prohlášení.
Majitel účtu prohlašuje, že jedná svým jménem. Majitel účtu musí používat služby poskytované ze strany LEMON WAY v dobré víře, výhradně na právní účely a v souladu s ustanoveními Rámcové Dohody.
Majitel účtu, fyzická osoba, uvádí, že je rezidentem ve Francii nebo v Evropském hospodářském prostoru.
Partner tvrdí, že je registrován na to, aby provozoval a obchodoval s jeho podnikáním ve Francii nebo v členském státě v rámci Evropského hospodářského prostoru na základě souhlasu LEMON WAY.
Pro libovolnou jinou zemi pobytu nebo registrace může společnost LEMON WAY stále prověřit žádost o otevření Platebního Účtu, z důvodu zajištění jejího souladu s geografickým rozsahem její akreditace. Seznam zemí, ve kterých společnost LEMON WAY je oprávněna operovat jako platební instituce, je kdykoliv k dispozici na webové stránce https://www.regafi.fr.

Majitel Účtu prohlašuje, že splňuje pravidla VISA a MASTERCARD, hlavně pokud jde o jejich obchodní aktivity. Po uzavření obchodního vztahu, je Partnerovi poskytnuté obchodní prohlášení a formulář pro klasifikaci rizika, které pak podepíší. Podnikání Partnera musí být vždy v souladu s právními předpisy a v souladu s charakterem podnikání, které bylo deklarováno ve výše uvedené formě. Všechny komerční aktivity, které LEMON WAY neakceptuje, včetně těch, které jsou zákonné, jsou uvedeny na výše uvedeném formuláři nebo ve Zmluvních podmínkach Partnera.


3.2 - Předkládání identifikačních dokumentů

Nový klient, jako právnická osoba, který se chce stát Majitelem Platebního Účtu, musí poskytnout následující informace, které jsou požadovány od prvního Eura:
• Popis podnikání,
• Doklad K-BIS nebo ekvivalent dle příslušného práva,
• Statut společnosti, potvrzen jako pravá kopie jednatelem společnosti,
• Doklady totožnosti a adresy osob, které podepsaly Rámcovou dohodu,
• Seznam osob, které vlastní více než 25% kapitálu společnosti.

Nový zákazník ve formě sdružení, který se chce stát Majitelem Platebního Účtu, musí poskytnout následující informace, které jsou požadovány od prvního Eura:
• kopii platné, čitelné formy identity, kterou LEMON WAY považuje za přijatelnou, od osoby, která podepsala Rámcovou Dohodu.
• Důkaz o adrese od osoby, která podepsala Dohodu, ne starší než 3 měsíce (faktura od distribučních společností, provozovatele pevného telefonu nebo poskytovatele ADSL / kabelové televize nebo potvrzení o zaplacení daně za poslední 3 měsíce nebo potvrzení o nájmu včetně úplných údajů pronajímatele),
• Kopii stanov činnosti sdružení,
• Stanovy sdružení.

Nový zákazník, ve formě fyzické osoby, který se chce stát Majitelem Platebního Účtu, musí poskytnout následující informace, které jsou požadovány od prvního Eura:
• Kopie platné, čitelné formy identity, kterou LEMON WAY považuje za přijatelnou, například průkaz totožnosti nebo pas.
• Důkaz o adrese od osoby podepisující Dohodu ne starší než 3 měsíce (faktura od distribučních společností, provozovatele pevného telefonu nebo poskytovatele ADSL / kabelové televize nebo potvrzení o zaplacení daně za poslední 3 měsíce nebo potvrzení o nájmu včetně úplných údajů pronajímatele).

Je náležitě uvedeno, že jakýkoliv nový zákazník nebo Majitel Účtu může být požádán, aby poskytl následující dokumenty:
• Před uskutečněním určitých debetních transferů z Platebního účtu, kopie první strany bankovního výpisu, potvrzující informace o identifikaci banky účtu Příjemce.
• při překročení hraniční hodnoty, kopii druhé formy identity.

Majitel účtu může zmocnit třetí stranu, ať už písemně nebo na trvalém nosiči, aby odkomunikoval tyto dokumenty společnosti LEMON WAY jeho jménem. Použijí formulář Otevřít účet k označení právního názvu obchodní společnosti určené k tomuto účelu. LEMON WAY si vyhrazuje právo požadovat jakýkoli jiný doklad nebo dodatečné informace, které mohou být nezbytné pro provedení potřebných kontrol k zajištění souladu s právními předpisy včetně těch, které se týkají boje proti praní peněz.

Majitel účtu akceptuje, že webové stránky Partnera mohou být použity k odeslání těchto dokumentů do společnosti LEMON WAY e-mailem (e-maily odeslané na justificatif@lemonway.com), digitálním přenosem a předáním do počítačového systému LEMON WAY nebo poštou na adresu ústředí uvedeného na první straně.


3.3 - Podmínky podpisu Rámcové Dohody

Formulář pro otevření Platebního účtu musí být podepsán ze strany Majitele účtu následně jak si přečetl a porozuměl podmínkám Rámcové Dohody. Majitel Účtu může přitom buď vložit svůj ručně psaný podpis na tištěnou verzi a zaslat ho poštou do sídla společnosti LEMON WAY nebo použije modul elektronického podpisu poskytnutý na webových stránkách Partnera. V případě, že Majitel účtu jménem podnikatelského subjektu, Rámcovou Dohodu může přijmout jakýmkoli jiným způsobem. V takovém případě, Majitel účtu si Rámcovou Dohodu přečetl, porozuměl jí a akceptoval v jejím plném rozsahu.


3.4 - Přijetí / odmítnutí otevření Platebního účtu

LEMON WAY může z jakéhokoli důvodu odmítnout otevření Platebního účtu, aniž by musel své rozhodnutí zdůvodnit.
Takové odmítnutí nebude mít za následek zaplacení náhrady škody.
Podřízený výslovnému a písemnému pověřením právního zástupce, nezletilý mladší než osmnáct (18) let, může otevřít Platební účet.
Požadovanými identifikačními doklady jsou doklady zákonného zástupce, který uskutečnil své vyjádření a písemné povolení.
Webová stránka Partnera může informovat Majitele účtu e-mailem o přijetí nebo odmítnutí otevření jeho Platebního účtu ze strany LEMON WAY. Jakmile byla přijata jeho žádost o otevření Platebního účtu, Majitel účtu se bude moci přihlásit na Webovou stránku Partnera a zkontrolovat, zda je Platební účet otevřený.


4 - KREDITOVÁNÍ PLATEBNÍHO ÚČTU

4.1 - Šekem, bankovním převodem nebo kartou


Pokud jde o příspěvek peněz prostřednictvím schválených šeků na Platební účet, informujeme Majitele účtu, že výše uvedené schválené kontroly zpracovává subdodavatel.
Jakmile je účet otevřený jejich jménem poskytovatelem Platebních služeb třetí strany, Majitel účtu může začít platit peníze na svůj Platební účet bankovním převodem, potvrzenými šeky, které jsou splatné pro LEMON WAY nebo prostřednictvím bankovní karty s cílem převést prostředky převodem na platební účet společnosti jiného Majitele účtu. Tyto dvě platební transakce se považují za neoddělitelné.
LEMON WAY může odmítnout registraci bankovní karty nebo platební karty nebo může kdykoliv zrušit zálohování informací jako bezpečnostní opatření. V takovém případě musí Majitel účtu zadat údaje své bankovní karty nebo platební karty vždy, když chce provést platbu na svůj Účet.
Za účelem ochrany Majitele účtu, LEMON WAY stanovuje úvěrové stropy, které mohou být přísnější než stropy Majitele účtu. LEMON WAY stanovuje jednotlivé stropy za den, za měsíc a za rok, jakož i všechny formy omezení potřebných k předcházení podvodům.
Majitel účtu je touto cestou informován, že každá platební transakce, která pravděpodobně překročí uplatněné stropy bude ze strany společnosti LEMON WAY automaticky zamítnuta.
Pro každou Transakci provedenou bankovní nebo platební kartou, která může mít za následek neuhrazenou, odmítnutou nebo zablokovanou platbu, LEMON WAY automaticky odečte příslušnou částku z čistého zůstatku Platebního účtu. Jestliže čistý zůstatek neobsahuje dostatečné finanční prostředky, společnost LEMON WAY je oprávněna použít všechny potřebné prostředky proti Majiteli účtu, aby vymohla splatnou částku. Společnost LEMON WAY má kromě toho právo odmítnout provést všechny budoucí peněžní převody uskutečněné pomocí karty, která způsobila tuto událost.
Společnost LEMON WAY navíc poníží Platební účet Majitele účtu o zamítnuty Platební Transakce a další sankce, které mohou být uloženy ze strany VISA nebo MASTERCARD.


4.2 - Termín na registraci finančních prostředků na Účtu

LEMON WAY zaregistruje finanční prostředky vyplývající z obdržení Platebního příkazu prostřednictvím karet nebo úvěrového převodu co nejdříve, a nejpozději do konce pracovního dne, kdy je přijal LEMON WAY, v souladu s článkem 4.1.5 - VYÚČTOVÁNÍ PLATEBNÍHO ÚČTU PŘEVODEM

5.1 - Zahájení platebního příkazu

LEMON WAY poskytuje platební službu, která umožňuje Majitelem účtu s Platebním účtem zadat pokyny LEMON WAY k uskutečnění převodu za podmínky, že Krytí účtu je větší než celková převáděná částka (včetně poplatků). V případě, že toto Krytí není dostatečné, platební příkaz bude automaticky zamítnut.
Dostupné rezervy odpovídají čistému zůstatku na Platebním účtu, s výjimkou blokované rezervy a nevyřízených transakcí. Zablokovaná výška rezervy je určena ze strany LEMON WAY na pokrytí možné zpětné platby vzniklé na základě zrušení platebního Příkazu. Takový příkaz na zrušení platby může nabýt účinnosti do 13 měsíců od debetu na účtu.

Platební Příkaz musí obsahovat následující informace:
• Sumu v eurech (€)
• Jméno Příjemce;
• Číslo účtu otevřeného u poskytovatele platebních služeb Příjemce.
Majitel účtu uznává, že měna jeho Platebního účtu je jiná než měna účtu Příjemce, do kterého převádí finanční prostředky. Z tohoto důvodu budou poplatky za změnu měny odečteny ze strany Poskytovatele platebních služeb Příjemce. Partner a Poskytovatel platebních služeb Příjemce jsou zodpovědní za informování Příjemce o poplatcích a lhůtách pro provedení jakýchkoli akvizic Příkazů včetně poplatků za výměnu peněz. Partner musí tyto informace sdělit plátci Majitele účtu.
LEMON WAY nenese odpovědnost, pokud bankovní údaje zaslány při žádosti o převod jsou nesprávné nebo nejsou aktuální.


5.2 - Neodvolatelnost platebního příkazu

V souladu s článkem 5.1 platební Příkaz účinně vydaný Majitelem účtu je neodvolatelný, jakmile byl zadán jednorázový kód, po kterém Majitel účtu nemůže požádat o jeho zrušení.
Tímto se specifikuje, že Majitel účtu může iniciovat dávkovou Objednávku včetně převodu peněžních prostředků kartou (iniciované v souladu s článkem 4.1 výše) a platební Příkaz prostřednictvím převodu na Platební účet Příjemce vybraný v daném termínu. Jak je vysvětleno v článku 4.1, platební Příkaz se považuje za neodvolatelný ihned po zadání údajů karty.


5.3 - Platné stropy a limity

Majitel účtu podléhá těmto standardním stropem:
• Pokud je Majitel účtu jednotlivcem, je tímto informován, že strop ve výši 2 500 eur může být stanoven na kalendářní rok a 250 EUR na výdaje. Pokud chce použít svůj Platební účet na částky, které překročí uvedené stropy, LEMON WAY požádá Majitele účtu, aby poskytl dodatečné identifikační doklady.
• Pokud je Majitelem účtu právnická osoba, LEMON WAY automaticky požádá o všechny identifikační dokumenty ještě před otevřením platebního účtu.
Každá platební transakce, která představuje riziko překročení stropů uplatňovaných na měsíční akumulovanou částku platby bude ze strany LEMON WAY automaticky zamítnuta.
V případě rizika podvodu, LEMON WAY může kdykoli aktivovat jiné stropy nebo bloky, které se vztahují na Příkazy.
LEMON WAY si vyhrazuje právo zpětné platební Transakce, pokud převod finančních prostředků provedených bankovní nebo platební kartou za účelem kreditování Platebního účtu odmítne nebo zruší vydavatel karty.


5.4 - Doby realizace

V souladu s vyhláškou z 29. Července 2009 a podle článku L.314-2 Měnového a Finančního předpisu maximální lhůty pro provedení Platebních služeb jsou následující:
• pokud je vyhotovena v eurech a je určena pro úvěrovou instituci se sídlem v členském státě Evropské unie, platební transakce iniciována v daný pracovní den bude provedena společností LEMON WAY nejpozději následující pracovní den;
• Pokud je vystavena v eurech a určená na jiný Platební účet, platební transakce iniciována v daný pracovní den bude provedena společností LEMON WAY nejpozději uvedeného pracovního dne.6- HLÁŠENÍ

6.1 - Podle transakce


Když se uskuteční platební Transakce, LEMON WAY nebo Webová stránka Partnera automaticky odešle potvrzovací E-mail Majiteli účtu, který inicioval převodní Příkaz. Tento e-mail obsahuje všechny informace týkající se platební Transakce, která byla oznámena společnosti LEMON WAY, jako například: totožnost Příjemce, Popis platební Transakce, částku, datum a čas, jakož i příslušné platební podmínky.


6.2 - Výpisy z účtů

Všechny platební Transakce se zobrazují v rámci výpisu z účtu, který je aktualizován v reálném čase pro každý Platební účet. Majitel účtu může konzultovat výpis svého účtu prostřednictvím Webové stránky Partnera.
Majitel účtu bude mít přístup k výpisům platebního účtu, který bude zobrazovat všechny zaregistrované příchozí a odchozí platební Transakce pro tento účet.
Období konzultací trvá dva (2) roky, navíc kromě běžného roku. LEMON WAY bude uchovávat všechny záznamy a dokumenty týkající se provedených platebních Transakcí na elektronickém archivačním médiu podle zákonných lhůt.7- TRVÁNÍ SMLOUVY A DATUM ÚČINNOSTI

Rámcová Dohoda nabývá účinnosti na dobu neurčitou, jakmile Majitel účtu přijme tyto podmínky.
Pokud je Majitelem účtu fyzická osoba nebo splňuje požadavky článku D 341-1 Měnové a Finanční směrnice pro právní subjekty, má čtrnáct (14) kalendářních dnů na odstoupení od Rámcové Dohody, bezplatně. Tento krátký časový rámec začíná dnem uzavření Rámcové Dohody, tj například den, kdy Majitel účtu přijímá tyto Všeobecné smluvní podmínky. Během této lhůty, plnění Rámcové Dohody nemůže nastat, pokud není výslovně požadováno ze strany Majitele účtu.
Majitel účtu výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakýkoliv platební Příkaz, který pošle společnosti LEMON WAY před uplynutím této lhůty pro odstoupení od smlouvy, představuje výslovnou žádost o plnění Rámcové Dohody. Majitel účtu proto nebude oprávněn zrušit žádné platební Příkazy, které odešle a potvrdí během této lhůty.
Majitel účtu může uplatnit své právo na odstoupení bez pokuty nebo potřeby odůvodnění.
Majitel účtu musí oznámit společnosti LEMON WAY své rozhodnutí o odstoupení, a to zasláním potvrzujícího doporučeného dopisu společnosti do ústředí LEMON WAY před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Pokud Majitel účtu nevyužije své právo odstoupit od smlouvy, smlouva se zachovává v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek. Kromě tohoto bodu, při požadavku o vypovězení Rámcové Dohody, Majitel účtu musí dodržovat podmínky výpovědi uvedené v článku 19 -.


8 - STÍŽNOSTI

Společnost LEMON WAY nebude akceptovat stížnosti týkající se vztahů mezi Majiteli účtů nebo mezi Majitelem účtů a třetí stranou. Tento článek Rámcové Dohody se vztahuje pouze na stížnosti týkající se nedostatečné nebo nesprávné provedení platební Transakce vykonané společností LEMON WAY.
Stížnosti (spory, právo na námitky, přístup a nápravu, atd.) Mohou být uskutečněny volně nebo na požádání a adresované společnosti LEMON WAY na e-mailové adrese reclamation@lemonway.com nebo písemně dopisem na následující adresu:

LEMON WAY
Complaints Department
14, rue de la Beaune
93100 Montreuil

Jakákoli nesrovnalost nebo žádost týkající se:
• informací sdělených společností LEMON WAY ve smyslu Rámcové Dohody,
• chyby provedené během plnění platebních Služeb nebo jejich prevaha,
• chyby společnosti LEMON WAY při odečtení provize, daní nebo poplatků,
musí být oznámena společnosti LEMON WAY ze strany Majitele účtu co nejdříve po dni, kdy Majitel účtu se dozví nebo se o ní domnívá, že se dozvěděl o takové události nebo v rámci delšího časového rámce stanoveného zvláštními předpisy nebo zákonem.
V souladu s doporučením ACPR z roku 2011-R-05 ze dne 15. prosince 2011 bude zasláno potvrzení o přijetí nejpozději do deseti (10) dnů. Stížnosti budou zpracovány nejpozději do dvou měsíců od jejich přijetí.
Formulář stížností je k dispozici i na naší internetové stránce: http: //www.lemonwaycom/reclamation.
Pokud nelze dosáhnout přátelská dohoda, Majitel účtu, jednající pro neprofesionální účely, může písemně kontaktovat nezávislého mediátora a obrátit se na něj za účelem vyřešení sporů vyplývajících z této smlouvy. Zprostředkovatel AFEPAME na adrese 36 rue de Taitbout, 75009 Paris může být použit, aniž jsou dotčeny jiné možnosti soudního řízení.9 - POPLATKY

Za poskytnutí platebních Služeb Majiteli účtu dostane LEMON WAY odměnu, částka a podmínky jsou uvedeny na webových stránkách Partnera pod záložkou "PLATEBNÍ A TRANSAKČNÉ POPLATKY". Uvedené ceny jsou konečné a zahrnují provize webových stránek Partnerů a LEMON WAY. Poplatky nezahrnují daň.
Faktury, které se odečítají z Platebního účtu při frekvenci uvedené v Ceníku, jsou splatné ze strany Majitele účtu v hotovosti. V případě potřeby se odečítají na konci každého měsíce. Faktury jsou stanoveny v čistých částkách a nezahrnují slevy.

Majitel účtu je tímto informován, že poplatky za zpracování nevyřízených plateb, zamítnutí nebo námitky může LEMON WAY odečíst, ale ne více než 150 EUR v souladu s článkem L.133-19 Měnové a finanční směrnice.

V případě neuhrazení faktury do požadovaného data, vznikne úročení z prodlení ve výši třikrát (EONIA) zákonné úrokové míry. Úroky se vypočítávají poměrně na dobu jednoho měsíce (každý měsíc, který začal platit v plné výši) a jsou časově rozlišené na konci každého kalendářního roku.

LEMON WAY může změnit ceny uvedené v cenníku, s výhradou zaslání jakékoli formy oznámení Partnerovi. Novela může nabýt účinnosti do dvou měsíců od zaslání oznámení Partnerovi. Pokud měsíční míra neoprávnených transakcí překročí 0,2% objemu, LEMON WAY může okamžitě změnit ceny jednoduchým oznámením nebo ukončením této Smlouvy v souladu s článkem 19-.10- BEZPEČNOST

10.1 - Oznamovací povinnost


Povinností Majitele účtu je neprodleně informovat společnost LEMON WAY o jakémkoliv podezření z podvodu nebo použití svého Platebního účtu nebo o jakékoli události, která pravděpodobně povede k takovému použití včetně, ale ne výlučně: ztráty, náhodné zveřejnění nebo hackování údajů o přihlašovacích účtech Platebního účtu nebo neautorizované transakce.
Toto upozornění musí být zasláno e-mailem na e-mailovou adresu fraude@lemonway.com a musí být potvrzeno písemně poštou na adresu:

LEMON WAY
14, rue de la Beaune
93100 Montreuil
Francie


10.2 - Prevence

Společnost LEMON WAY se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zabránění jakémukoliv jinému použití Platebního účtu. Partner je zodpovědný i za používání vlastních bezpečných prostředků komunikace s Majitelem účtu.


10.3 - Používání cookies

LEMON WAY tímto informuje, že soubory cookies (soubory odesílány serverem LEMON WAY a uloženy na internetovém prohlížeči počítačového disku) mohou být použity v rámci platebních Služeb. Především, účelem těchto cookies je zlepšit fungování platební Služby a zejména její rychlosti.
Majitel účtu je tímto informován, že může odmítnout používání cookies ze strany LEMON WAY úpravou svého nastavení prohlížeče, což však může ovlivnit kvalitu využívání jeho platebních Služeb.10.4 - Přerušení platebních Služeb

LEMON WAY se zavazuje implementovat všechny dostupné prostředky, které jsou k dispozici na poskytování stálé Služby. Nicméně, LEMON WAY nezaručuje nepřetržitý, nepřerušovaný přístup k platební Službě. V důsledku toho, LEMON WAY nenese odpovědnost za jakékoliv zpoždění a / nebo úplnou nebo částečnou nedostupnost platebních Služeb, pokud takové události jsou způsobeny faktory, které jsou mimo jeho přiměřené kontroly.
Majitel účtu je tímto informován, že LEMON WAY může příležitostně přerušit přístup ke všem nebo k části Služby na provedení oprav, údržby nebo vylepšení,
• v případě podezření z pokusu o hackování, zpronevěry nebo jiného bezpečnostního rizika,
• na požádání nebo pokyny kompetentních kvalifikovaných osob nebo úřadů.

LEMON WAY nesmí za žádných okolností nést odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku tohoto pozastavení Služby.
Jakmile bude obnoven normální provoz, LEMON WAY implementuje všechny přiměřené prostředky na zpracování všech nevyřízených platebních Transakcí co nejrychleji jak to bude možné.10.5 - Námitky vůči bezpečnostnímu opatření

Majitel účtu může podat odpor kontaktováním LEMON WAY e-mailem na emailové adrese: support@lemonway.com nebo telefonem na: +33 1 48 18 19 30.
Odporu bude přiděleno registrační číslo a bude uložen na 18 měsíců. Na písemnou žádost od Majitele účtu a před uplynutím této doby uchovávání bude LEMON WAY zasílat kopii tohoto dokumentu Majiteli účtu.
Společnost LEMON WAY nenese odpovědnost za následky odporu, který Majitel účtu nepodal.
Odpor se považuje za podaný v den jeho skutečného přijetí společností LEMON WAY nebo jinou osobou, která byla na to oprávněná. V případě krádeže nebo podvodného použití, je LEMON WAY oprávněn požádat potvrzení o zaslání nebo kopii podaného odporu od Majitele účtu, který se zavazuje odpovědět co nejdříve.
LEMON WAY zablokuje přístup na Platební účet a znefunkční přihlašovací údaje do Platebního účtu Majitele účtu. Nové přihlašovací údaje budou Majiteli účtu odeslány stejným způsobem, jako byly poprvé odeslány po otevření Platebního účtu.11 - ODPOVĚDNOST

V souladu s článkem L.133-22 měnové a finanční směrnice odpovídá LEMON WAY, články L.133-5 a L.133-21 uvedeného kodexu, za úspěšné provedení platebních Transakcí pro Majitele účtu plátce, dokud tyto prostředky neobdrží poskytovatel platebních služeb třetí strany Příjemce. V případě, že společnost LEMON WAY je zodpovědná za nesprávně provedenou platební Transakci, vrátí příslušnou částku plátci a vrátí stav na účtu do situace, která by převládala, kdyby se tato nesprávně provedena platební Transakce neuskutečnila.
V souladu s článkem 8- pokud si Majitel účtu, jednající bez žádosti o honorář, chce zpochybnit platební Transakce, které jím nebyly osobně autorizované, musí kontaktovat zákaznický servis hned po zjištění nesrovnalosti a to nejpozději do třinácti (13) měsíců po takové transakci registrované vrámci Platebního účtu Transakce. V případě, že se použije bezpečnostní opatření, provedená neautorizovaná platební Transakce před oznámením odporu se považuje za odpovědnost Majitele účtu, konajícího bez žádosti o honorář, do výše 150 EUR. Společnost LEMON WAY však nenese odpovědnost v případě závažného porušení odpovědnosti Majitele účtu, jako je úmyslné zneužití pravomoci nebo závažné nesplnění povinnosti, opožděné oznámení námitky nebo špatný úmysl. V případě zneužití nebo padělání údajů, ztráty vyplývající z platební Transakce zpracovány před námitkou ze strany Majitele účtu, který jedná bez nároku na honorář, snáší LEMON WAY, pokud tyto ztráty nejsou výsledkem výše uvedeného špatného úmyslu. Platební Transakce provedené po námitce Majitele účtu, nese společnost LEMON WAY, s výjimkou případů podvodu.
LEMON WAY nemá právo zrušit neodvolatelný platební Příkaz na žádost Majitele účtu.

LEMON WAY za žádných okolností není odpovědný za nepřímé škody, jako jsou obchodní škody, ztráty zákazníků, rozpad obchodu, ztráta zisku nebo poškození image značky, které utrpěl Majitel účtu nebo třetí strana, které mohou vyplynout z platebních Služeb, které poskytuje. Každá žaloba podaná proti Majiteli účtu třetí stranou se považuje za nepřímou škodu, a proto nevzniká nárok její kompenzace.
Pokud tyto Všeobecné smluvní podmínky nebo závazné zákony nestanoví jinak a aniž to způsobilo jiné důvody vyloučení nebo omezení odpovědnosti definováno touto smlouvou, LEMON WAY nesmí, za jakýchkoli okolností nést odpovědnost za škodu způsobenou událostí nebo událostí vyšší moci mimo své kontroly nebo jakékoliv opatření nebo legislativní ustanovení vynucené francouzskými nebo zahraničními orgány. Události vyšší moci nebo události, které jsou mimo jeho kontrolu, se považují, ale nejsou omezeny na: výpadek proudu, požár nebo povodeň, stávka jeho zaměstnanců nebo jednoho z jeho subdodavatelů nebo poskytovatelů, poruchu bankovního systému nebo platebních systémů bankovní karty, války, občanských nepokojů, nepokojů nebo okupace území zahraničními silami, nedbalosti třetí strany, pokud jde o právní vědu a doktrínu, jako jsou osoby odpovědné za poskytování elektrické energie nebo telekomunikační služby.12 - OCHRANA PROSTŘEDKŮ SPOLEČNOSTI ZÁKAZNÍKA

LEMON WAY bude držet dostupné prostředky připsány na Platební účet Majitele účtu na konci každého pracovního dne na vkladním účtu otevřeném v partnerských bankách LEMON WAY.13 - SMRT – NEAKTIVNÍ PLATEBNÍ ÚČET - MANDÁT

13.1 Smrt

V případě úmrtí Majitele účtu musí být LEMON WAY co nejdříve informován oprávněným
Příjemcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Pokud je takové upozornění doručeno ústně, musí být potvrzeno písemně.
Po obdržení tohoto písemného potvrzení LEMON WAY zajistí, že žádné další platební Transakce nebudou provedeny a přistoupí k zavření Účtu.
Pokud je Krytí které zadržuje LEMON WAY jménem zesnulého vyšší než poplatky požadované k pokrytí výběru, oprávnění Příjemci mohou dostat refundaci, pokud oni nebo jejich zmocněnec je schopen předložit listinné důkazy o tom, že podle platných zákonů se zavádí přenesení dědictví stejně jako všechny ostatní dokumenty, které LEMON WAY považuje za nezbytné.
Pokud se takový přenos neuskuteční z jakéhokoli důvodu včetně neposkytnutí podkladů společnosti LEMON WAY, ustanovení článku 13.2 této Smlouvy se budou vztahovat na toto ustanovení.


13.2 Neaktivní účet

Platební účet se považuje za neaktivní, pokud:
• Platební účet nezpracoval žádné platební Transakce, s výjimkou srážek provedených společností LEMON WAY vztahujících se na poplatky a provize všech druhů za dvanáct (12) měsíců, během kterých
• Majitel účtu, zákonný zástupce nebo osoba, která je oprávněna jednat jejich jménem, nepředložila společnosti LEMON WAY, jakýmkoliv způsobem, tvarem nebo formou, nebo
• do dvanácti (12) měsíců od smrti držitele účtu. Majitel účtu a jeho oprávnění příjemci jsou tímto informováni o důsledcích takové události.
Aktiva registrovány na neaktivním platebním účtu jsou uloženy v Caisse des Dépôts et Consignations (Fond vkladů a zásilek), kde po uplynutí deseti (10) let od data poslední platební Transakce, s výjimkou částek dlužných společnosti LEMON WAY, například poplatky a provize všech druhů ; s výjimkou v případě úmrtí Majitele účtu, ve kterém jsou uloženy aktiva registrovány na neaktivním platebním účtu v Caisse des Dépôts et Consignations po uplynutí tří (3) let od smrti Majitele účtu.


    
13.3 Mandát

Majitel účtu může povolit a přiřadit plnou odpovědnost jedné osobě za provedení platebních Transakcí na svém Platebním účtu, jak je definováno v mandátu. Formulář je poskytován online na požádání a musí být vyplněn a odeslán zpět do společnosti LEMON WAY. Mandát vstoupí v platnost pouze tehdy, když LEMON WAY přijme řádně vyplněný formulář. Majitel účtu bude o přijetí ze strany společnosti LEMON WAY vyrozuměn jakýkoliv způsobem. Mandát se zruší automaticky po smrti Majitele účtu. Tento mandát může být zrušen na žádost Majitele účtu, který o tom informuje oprávněného zástupce a společnost LEMON WAY doporučeným dopisem s doručenkou. Ukončení nabývá účinnosti v den, kdy LEMON WAY obdrží výše uvedený list. Do uvedeného termínu zbývá Majitel účtu odpovědný za platební Transakce iniciované jeho jménem určeným zmocněncem. Majitel účtu výslovně zmírňuje služební tajemství společnosti LEMON WAY s ohledem na údaje o Platebním účtu, které se mohou týkat zplnomocněného zástupce jmenovaného mandátem.14 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Podle Všeobecných smluvních podmínek této Smlouvy žádná práva k duševnímu vlastnictví týkající se používání Platebních služeb nebo Služby poskytované společností LEMON WAY nebudou převedeny na Majitele účtu.
Majitel účtu se zavazuje, že nebude porušovat práva společnosti LEMON WAY a nebude reprodukovat nebo přizpůsobovat všechny nebo části současných a budoucích duševních a hardwarových komponentů a příslušenství vyrobených společností LEMON WAY, bez ohledu na použité médium.
LEMON WAY má plné vlastnictví všech práv týkajících se softwaru používaného k poskytování platebních Služeb. Oni jsou část jeho obchodního tajemství a důvěrných informací, bez ohledu na to, že některé složky mohou být chráněny v současném stavu práva právy duševního vlastnictví.
Pokud je to aplikováno, Majitel účtu a jeho zaměstnanci mají považovat software společnosti LEMON WAY a související dokumentaci jako intelektuální práci a zdržet se kopírování, reprodukce, přizpůsobování a distribuce zdarma nebo za odměnu, přeložit je do jiného jazyka nebo sdružit je s jakýmkoli objektem, který není v souladu s jejich specifikacemi.
LEMON WAY má plné vlastnictví značky "LEMON WAY". Majitel účtu se zavazuje neodstranit odkazy na značku "LEMON WAY" z jakéhokoliv prvku poskytnutého nebo dostupného společností LEMON WAY, například softwaru, dokumentů nebo reklamních bannerů.15 - DŮVĚRNOST

Majitel účtu se zavazuje dodržovat mlčenlivost o přísně důvěrných informacích týkajících se všech technických, obchodních či jiných informací, které mohl získat prostřednictvím realizace platebních Služeb.
Tato povinnost mlčenlivosti zůstává v platnosti po celou dobu využívání platebních Služeb Majitelem účtu i během následujících tří (3) let po ukončení platnosti Rámcové Dohody. Tato povinnost utajení se nevztahuje na informace, které jsou nebo mohou být veřejnosti dostupné bez jakéhokoliv zavinění Majitelem účtu.
Strany si uvědomují, že platební Transakce jsou předmětem služebního tajemství podle článku L.519-22 Měnového a finančního zákoníku.16 - SBĚR A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

LEMON WAY respektuje všechna ustanovení, která se vztahují na ochranu osobního soukromí, zejména zákon ze dne 6. Ledna 1978 o ochraně osob s ohledem na zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
LEMON WAY shromažďuje a ukládá osobní údaje, které Majitel účtu dobrovolně poskytl. Data považovány za data osobní povahy jsou ty, které zahrnují informace týkající se totožnosti, telefonních čísel, e-mailových adres, místo bydliště, číslo bankovního účtu nebo karty, transakce a převody a adresu IP používanou počítačem fyzické osoby.
Majitel účtu je tímto informován a akceptuje, že společnost LEMON WAY, jako správce údajů, bude zpracovávat osobní údaje pro účely:
• respektování všech platných právních nebo regulačních předpisů, zejména pokud jde o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu,
• zpracování / správa a archivace platebních Transakcí,
• monitorování a předcházení příhodám a nesrovnalostem (s cílem zabránit podvodům a jiným formám zneužívání),
• centrální řízení zákazníků,
• zpracování požadavků držitele účtu,
• provádění testů, statistik a průzkumů,
• vzdělávaní personálů pověřeného prováděním platebních Služeb,
• sledování kvality služeb,
• a nabízení nových služeb.

Majitel účtu je tímto informován, že jeho osobní údaje mohou být zaznamenány v jednom nebo více souborech v systému v souladu s platnými právními předpisy a souhlasí s tím, že shromážděné údaje budou zaznamenány a zpracovány pro potřeby výše uvedených účelů.

Majitel účtu souhlasí s tím, že osobní údaje, které se považují za nezbytné pro splnění alespoň jednoho z výše uvedených účelů nebo na požadavky příslušných předpisů, mohou být oznámeny společností LEMON WAY:
• subdodavatelem a externím poskytovatelem služeb, jejichž zásah je nutný,
• Partnerovi,
• příjemcům platební Transakce,
• obchodním partnerem společnosti LEMON WAY.

Majitel účtu souhlasí, že v souladu s dříve definovanými podmínkami, jeho osobní údaje mohou být sděleny výše uvedeným osobám v jiné zemi v rámci Evropské unie nebo státu, který není členem Evropské unie, který ale poskytuje přiměřenou úroveň ochrany, pokud jde o příslušné právní předpisy.
Majitel účtu má právo na přístup ke svým osobním údajům a je tímto informován, že může kdykoliv prodiskutovat resp. konzultovat informace, které oznámil společnosti LEMON WAY. Majitel účtu má právo opravit jakékoli nepřesné údaje, které se ho týkají.
Majitel účtu může uplatnit své právo vznesením námitky proti společnosti LEMON WAY vykonávající navrhované zpracování operací související s platebními Službami nebo jinými produkty nebo službami propagovanými společností LEMON WAY.
Právo na námitky, přístup a nápravu se může uskutečnit na základě vůle nebo na požádání a adresovat společnosti LEMON WAY na e-mailovou adresu: reclamation@lemonway.com nebo písemně dopisem na tuto adresu:

LEMON WAY
Complaints Department
14, rue de la Beaune
93100 Montreuil17 - DOHODA O PRŮKAZNOSTI

Majitel účtu a LEMON WAY, obě strany považují oznámení, které se uskutečnilo prostřednictvím e-mailu, za platnou formu potvrzení, průkaznost.
Všechny informace uložené v počítačových databázích společnosti LEMON WAY týkající se platebních Příkazů a Transakcí mají, pokud není prokázáno jinak, stejnou důkazní hodnotu jako ručně podepsaná kopie papíru, pokud jde o jejich obsah, jakož i datum a čas, kdy byly vytvořeny a / nebo přijaty. Tyto nezměnitelné, bezpečné a spolehlivé stopy jsou vloženy a uloženy v počítačových systémech společnosti LEMON WAY.
Dokumenty v držení LEMON WAY, které kopírují tyto informace, stejně jako kopie nebo reprodukce dokumentů vyrobené společností LEMON WAY, mají stejnou důkazní hodnotu jako originály, pokud se neprokáže opak.18 - POZASTAVENÍ ÚČTU

LEMON WAY může z jakéhokoli důvodu vyhlásit dočasné a okamžité pozastavení Platebního účtu, obzvláště:
• pokud Majitel účtu nesplnil ustanovení Rámcové Dohody,
• jestliže Majitel účtu poskytl LEMON WAY nepřesné, neplatné nebo neúplné identifikační údaje,
• v případě rizika podvodu, praní špinavých peněz nebo financování terorismu nebo rizika, které by mohlo mít vliv na bezpečnost Platebního účtu,
• v případě výrazně zvýšeného rizika, pokud jde o neschopnost Majitele účtu plnit své platební povinnosti,
• v případě, že společnost LEMON WAY obdrží značný počet Refund - vracejících se plateb nebo požadavků na zrušení platebních Příkazů nebo nesrovnalostí týkajících se neautorizovaných platebních Příkazov.

Toto rozhodnutí musí být oprávněné a oznámeno Majiteli účtu jakýmkoli možným způsobem. Účelem pozastavení Platebního účtu je ochrana Majitele účtu a za žádných okolností nesmí mít za následek placení náhrady škody.
Platební účet bude znovu aktivován podle uvážení společnosti LEMON WAY.
V závislosti na závažnosti nedodržení Rámcové Dohody, a zejména v případě, pokud Příjemce prodal nelegální produkty, LEMON WAY si vyhrazuje právo ukončit Rámcovou Dohodu v souladu s článkem 19-.19 - UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY

Majitel účtu může automaticky ukončit Rámcovou Dohodu, což bude mít za následek uzavření Platebního účtu, doporučeným dopisem s doručenkou v souladu se splněním oznamovací povinnosti jednoho měsíce. Musí udržovat dostatečné rezervy pro zajištění dokončení nevyřízených platebních Transakcí, dokud nebudou vyřešeny, a všechny nesplacené poplatky uhrazeny.
LEMON WAY může automaticky ukončit Rámcovou Dohodu, což bude mít za následek uzavření jeho Platebního účtu doporučeným dopisem s doručenkou v souladu se splněním oznamovací povinnosti jednoho měsíce.
V případě hrubého porušení dohody jedné ze stran může být Rámcová Dohoda ukončena s okamžitým účinkem jednoduchým písemným sdělením převládající strany. Hrubé porušení dohody ze strany Majitele účtu znamená: šíření nepravdivých informací; zapojení do nezákonné činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy a zákonem; praní špinavých peněz nebo financování terorismu; hrozby pro agenty LEMON WAY nebo Partnerů; selhání platby; nesplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy; ukončení vztahů mezi Majitelem účtu a Partnerskou stránkou; nadměrný dluh nebo v případě právnických osob, jmenování zvláštního prostředníka nebo správce podstaty kde začalo ozdravné nebo likvidační řízení. Hrubé porušení Dohody ze strany společnosti LEMON WAY je chápáno jako: šíření nepravdivých informací; nesplnění povinností vyplývajících z těchto podmínek; jmenování zvláštního mediátora nebo správce podstaty k zahájení ozdravného procesu nebo likvidačního řízení.
V případě změny platných předpisů a jejich interpretace příslušným regulačním orgánem, které mohou ovlivnit schopnost společnosti LEMON WAY nebo jejích pracovníků provádět platební Transakce, Rámcová Dohoda se automaticky ukončí. Majitel účtu již nemůže posílat platební Příkazy po datu skutečného ukončení. Účet může být zachován na období 15 měsíců pro účely řešení případných následných sporů a stížností. Platební Transakce iniciované před termínem ukončení platnosti nebudou ovlivněny žádostí o ukončení a musí být splněny podle podmínek Rámcové Dohody.
Ukončení Rámcové Dohody bude mít za následek trvalé uzavření Platebního účtu.
Uzavřením Platebního účtu nevznikne žádný oprávněný nárok na žádnou kompenzaci bez ohledu na případnou škodu, která uzavřením vznikla. Majitel účtu, jehož Účet byl uzavřen ze strany LEMON WAY, není oprávněn, pokud není výslovně uvedeno, si zřídit jiný Platební účet. Jakýkoliv Platební účet, který byl otevřen v rozporu s tímto ustanovením, může LEMON WAY okamžitě zavřít bez předchozího upozornění.
V souladu s pokyny Majitele účtu může být Krytí podléhající uzávěrce, připsáno tomuto Majiteli účtu, které je předmětem neuhrazených platebních Transakcí a případných pohledávek, zamítnutých Transakcí nebo námitek. Pokud je LEMON WAY jmenován nástupcem, může být Majitel účtu vyzván, aby zavřel svůj Platební účet a převedl Rezervu na nový Platební účet otevřený v instituci určeným jako nástupní.
LEMON WAY si vyhrazuje právo podat právní žalobu na nápravu škody způsobené porušením Rámcové Dohody. Uzavření Platebního účtu může vést k dodatečným poplatkům v rozsahu článku L.313-13 Měnového a finančního zákoníku.20 - ÚPRAVA RÁMCOVÉ DOHODY

Každý návrh dodatku Rámcové Dohody se oznámí v papírové nebo e - mailové nebo trvalé formě Majiteli účtu nejpozději dva (2) měsíce před datem navrhovaným na nabytí její účinnosti.
Pokud Majitel účtu neoznámí společnosti LEMON WAY námitku do konce této dvouměsíční lhůty, tento dodatek je považován za akceptovaný z jeho strany. Pokud Majitel účtu zamítne navrhovaný dodatek, může na základě písemné žádosti ještě před vstupem dodatku, Rámdovú Dohodu svobodně ukončit. Tato žádost nemá vliv na inkasa (poplatky, příspěvky, platby) dlužné ze strany Majitele účtu.21 - OBECNÉ INFORMACE

Pokud by byly na splnění těchto Všeobecných obchodních podmínek nezbytné administrativní formality, LEMON WAY a Majitel účtu si navzájem poskytnou pomoc při regulaci takových formalit.
Pokud je některé z ustanovení Smluvních podmínek neplatné vzhledem k platným zákonům daného státu, považuje se to za nenapsané, ale nevztahuje se to na tyto Všeobecné smluvní podmínky jako celek.
Žádné odpuštění závazků nebo porušení těchto Podmínek kteroukoli stranou vůči té druhé nemohou být interpretovány jako zřeknutí se příslušné povinnosti do budoucnosti.
V případě potíží s výkladem, které může vzniknout při interpretaci názvů jednotlivých článků těchto Všeobecných obchodních podmínek, názvy nebudou brány v úvahu.


22 - PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO A SOUVISEJÍCÍ JURISDIKCE

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí francouzskými právními předpisy.
Pokud to není v rozporu s povinným ustanovením, jakýkoliv spor související s jejich plněním, výkladem nebo platností bude v předstihu podán na příslušné soudy v Paříži.


23 - PODMÍNKY ODMĚŇOVÁNÍ

Provize z příchozích a odchozích převodů, jakož i vklady uskutečněné prostřednictvím bankovní karty, se odečítají v reálném čase z Platebního účtu speciálně vytvořeného v rámci systému pro provize LEMON WAY. Tento účet musí obsahovat dostatečné finanční prostředky a zůstatek nesmí být negativní. Pokud účet obsahuje nedostatečné finanční prostředky, platby kartou budou zamítnuty.
Ostatní poplatky, které nelze odpočítávat v reálném čase, budou podléhat měsíční fakturaci.
Ceny se mohou měnit s 1 měsíční oznamovací podmínkou, zejména v důsledku míry podvodných operací nebo sporných obchodních plateb nebo skutečného objemu, který se neshoduje s odhadovaným objemem.
Uvedené ceny nezahrnují daň. Pro informaci se poplatky za bankovní karty nevztahují na DPH v den založení smlouvy. Ostatní poplatky však podléhají DPH v den, kdy byla smlouva založena.
Informace o cenách služeb platební brány můžete najít zde.