Obchodní podmínky pro poskytování služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb prodávajícím

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb prodávajícím se vztahují na prezentaci nabídky zboží a služeb a poskytování dalších služeb provozovatele prostřednictvím webového rozhraní www.ebonza.eu provozovaného společností
 
se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ: 06570798
DIČ: CZ06570798
zapsaná: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 284550
adresa pro doručování: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
kontaktní e-mail: ebonza@ebonza.cz
               

1.      Úvodní ustanovení

1.1.         Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:
-    ceník zahrnuje cenu jednotlivých registračních plánů s popisem slev prémiových služeb a prezentace zboží, a dále cenu prémiových služeb. Ceník může být rozdělen do více dokumentů;
-     kupujícím je fyzická či právnická osoba, která projeví zájem o zboží či službu prodávajícího, které jsou nabízené prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní či jinou smlouvu;
-    občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;     
-    obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb prodávajícím;
-   obsahem se rozumí zejména veškeré materiály a informace vložené prodávajícím v souvislosti s užíváním služby na webové rozhraní provozovatele, zejména zadáním prezentace;
-    platebním účtem se rozumí platební účet označený jako Merchant account, vedený u poskytovatele platebních služeb na základě smlouvy o poskytování platebních služeb. K tomuto účtu má přístup poskytovatel platebních služeb a provozovatel. Prodávající vidí zůstatek na tomto účtu prostřednictvím svého uživatelského účtu v sekci „Peněženka";
-    poskytovatelem platebních služeb je společnost LEMON WAY, identifikační číslo 500 486 915; se sídlem 15 rue de la Beaune, 93100 Montreuil, ve Francii, registrovaná s ACPR, Francie, webstránka http://acpr.banque-france.fr/) 61 rue Taitbout 75009 Paříž, jako hybridná Platobní Inštituce pod číslem 16568 J, Francie; 
-    prémiovými službami se rozumí služby spočívající ve výhodnějším zobrazení prezentace na webovém rozhraní a další služby, které provozovatel aktuálně dle webového rozhraní nabízí;
-  prezentace je nabídka zboží či služeb prodávajícího na webovém rozhraní činěná zejména prostřednictvím textu, fotografií nebo jiným způsobem, který webové rozhraní a provozovatel umožňuje. Prezentaci je možné vytvářet prostřednictvím technického nastavení uživatelského účtu;
-     prodávajícím je každá právnická či fyzická osoba vystupující jako podnikatel, která v souladu s těmito obchodními podmínkami nabízí prostřednictvím webového rozhraní své zboží či služby;
-  provozovatel webového rozhraní (dále jen „provozovatel") je společnosteBonza s.r.o., se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika IČ: 06570798, DIČ: CZ06570798, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 284550;
-  předplaceným obdobím se rozumí časový úsek, po který je provozovatel povinen poskytovat prodávajícímu konkrétní služby v rámci registračního plánu, popřípadě období pro poskytování prémiových služeb;
-   službami provozovatele (nebo jen „službami") se rozumí veškeré funkce webového rozhraní, které provozovatel umožňuje prodávajícímu; jde zejména o poskytnutí části webového rozhraní prodávajícímu za účelem nabídky jeho zboží či služeb. Službami provozovatele se rozumí také prémiové služby, není-li v obchodních podmínkách řečeno jinak;
-     smlouva je jakákoliv smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi provozovatelem a prodávajícím dle těchto obchodních podmínek;
-   spotřebitelem se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
-      třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a prodávajícího;
-    uživatelský účet je virtuální účet prodávajícího na webovém rozhraní. Obchodní podmínky stanoví pravidla pro zřizování účtu, jeho využívání, správu, rušení, popřípadě další pravidla a postupy týkající se uživatelského účtu prodávajícího;
-   užíváním služby se rozumí veškeré aktivity prodávajícího na webovém rozhraní, zejména vkládání prezentace a využívání prémiových služeb;
-      webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.ebonza.eu;
-   zprostředkovanou smlouvouse rozumí kupní či jiná smlouva, uzavřená prostřednictvím webového rozhraní mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2.         Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele plynoucí ze smlouvy. Obchodní podmínky dále stanoví pravidla pro vkládání prezentací a využívání všech funkčních součástí webového rozhraní prodávajícím.

1.3.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a prodávajícím. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4.        Práva a povinnosti stran se dále řídí podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní, včetně ceníku. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a prodávajícím řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

1.5.        Prodávající bere na vědomí, že pokud obdrží od kupujícího objednávku zboží či služeb prodávajícího zveřejněnou na webovém rozhraní, a to prostřednictvím webového rozhraní, uzavírá následně kupující kupní (či jinou) smlouvu přímo s prodávajícím. Prodávající proto odpovídá za splnění veškerých povinností prodávajícího vůči kupujícímu(především za řádné odevzdání věci a umožnění kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci, případně poskytnutí služby). Prodávající dále odpovídá za splnění povinností podnikatele vůči spotřebiteli, tj. zejména poskytnutí informací podle § 1811 a 1820 občanského zákoníku (ať už ve svém uživatelském účtu, v samotné prezentaci nebo jiným způsobem před uzavřením smlouvy se spotřebitelem). Prodávající je dále povinen vystavit kupujícímu daňový doklad (včetně údajů z objednávky kupujícího), a to v souladu s právními předpisy státu, ve kterém má podnikatel sídlo.

1.6.         Provozovatel nevstupuje do právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím a není odpovědný za řádné plnění prodávajícího vůči kupujícímu, neodpovídá za obsah, kvalitu, původ, dodání zboží či obsah a kvalitu poskytnuté služby.

1.7.       V průběhu registrace a dále též potvrzením na webovém rozhraní prodávající stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 
2.      Registrace a registrační plány

2.1.         Pro využití všech funkcí webového rozhraní, zejména pro vkládání prezentace a pro možnost objednávky prémiových služeb, je nutné, aby byl prodávající na webovém rozhraní registrován. Registraci je možné učinit prostřednictvím webového rozhraní. Do registračního formuláře je prodávající povinen vyplnit všechny požadované údaje, zejména obchodní firmu (popřípadě jméno a příjmení), sídlo, identifikační číslo osoby (popřípadě srovnatelný údaj, pokud má prodávající sídlo mimo Českou republiku), daňové identifikační číslo, pokud má prodávající sídlo v členském státě EU (popřípadě jiný srovnatelný údaj) a dále kontaktní údaje prodávajícího (doručovací adresu, je-li odlišná od adresy sídla, email a telefon). Prodávající si zároveň zvolí své uživatelské jméno a heslo.

2.2.         Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba email, resp. uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu je prodávající povinen uchovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

2.3.         Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích je třeba provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu prodávajícího. Pokud v důsledku uvedení nepravdivých údajů vznikne provozovateli škoda, je prodávající povinen tuto škodu v plné výši provozovateli uhradit.

2.4.      Prodávající je povinen předložit dokumenty dokládající pravdivost zadaných údajů, především výpis z živnostenského či obchodního rejstříku, popřípadě jiné obdobné evidence. Dokumenty je nutné vložit do registračního formuláře. Prodávající bere na vědomí, že pokud příslušné dokumenty nedoloží, má provozovatel právo registraci odmítnout.

2.5.         Provozovatel má právo uživatelský účet prodávajícího bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím tohoto účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů České republiky nebo těchto obchodních podmínek.  

2.6.         Po schválení provozovatelem a po provedení registrace si prodávající zvolí registrační plán. Jednotlivé registrační plány představují rozsah služeb poskytovaných provozovatelem, zejména nejvyšší možný počet zboží či služeb, který je prodávající oprávněn prostřednictvím webového rozhraní nabízet, počet obrázků, který je u jednotlivých produktů možné vložit, poplatky, provize a zvýhodněné ceny za prémiové služby a další údaje. Bližší specifikace jednotlivých registračních plánů včetně jejich ceny a délky předplaceného období je stanovena na webovém rozhraní.

2.7.         Služby (kromě prémiových služeb) v rámci základního registračního plánu (Basic plan) jsou poskytovány zdarma (vyjma úhrady provize, transakčních poplatků nebo dalších plateb souvisejících s úhradou kupujícího za zboží či služby)a nejsou co do délky trvání omezeny předplaceným obdobím. I v takovém případě je prodávající povinen dodržovat tyto obchodní podmínky. Služby v rámci dalších registračních plánů jsou poskytovány za úplatu vždy na určené předplacené období.

2.8.         Registrační plány je možné v průběhu poskytování služeb měnit. Změnu lze provést kdykoliv. Pokud bude registrační plán změněn na levnější registrační plán, provozovatel vrátí prodávajícímu poměrnou část ceny registračního plánu na jeho platební účet.

 
3.      Smlouva o poskytování služeb

3.1.         Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy provozovatel potvrdí prodávajícímu přijetí registračního formuláře a to schválením o čem prodávajíci obdrží notifikační email. Pokud se provozovatel rozhodne registrační formulář potvrdit, učiní tak zpravidla do 10 dnů od přijetí formuláře. Provozovatel není povinen přijetí registračního formuláře potvrdit. V takovém případě bude prodávajícího kontaktovat s odmítnutím.

3.2.         Změnou registračního plánu dochází ke změně smlouvy. Změna smlouvy je účinná ke dni potvrzení žádosti o změnu registračního plánu provozovatelem.

3.3.      Pro uzavření smlouvy mezi provozovatelem a prodávajícím je nutné, aby prodávající uzavřel smlouvu s poskytovatelem platebních služeb a měl zřízený platební účet u tohoto poskytovatele. K návrhu na uzavření této smlouvy s poskytovatelem platebních služeb dochází zároveň s odesláním formuláře podle článku 2.1 obchodních podmínek Smluvní vztah mezi prodávajícím a poskytovatelem platebních služeb, především pak vztah týkající se platebního účtu, se řídi Všeobecnými podmínkami používání platebních služeb, které jsou dostupné zde. Prodávající je povinen se těmito pravidly řídit.


3.5.       Poskytovatel platebních služeb je oprávněn požadovat po prodejci dokumenty v rozsahu stanoveném Všeobecnými podmínkami používání platebních služeb.. Prodávající bere na vědomí, že do doby, než nahraje prostřednictvím svého uživatelského účtu dokumenty, které poskytovatel platebních služeb vyžaduje, nebude mu umožněno přidávat produkty na webové rozhraní. Po nahrání potřebných dokumentů a jejich odsouhlasení poskytovatelelm platebních služeb, poskytovatel platebních služeb prodávajícímu aktivuje platební účet KYC 2. V tomto okamžiku je prodávající oprávněn objednat registrační plán a přidávat své produkty či služby a využívat na plno webové rozhraní v rozsahu objednaného registračního plánu.

3.6.         Nedojde-li ke uzavření smlouvy o poskytování platebních služeb mezi prodávajícím a poskytovatelem platebních služeb, smlouva mezi provozovatelem a prodávajícím nevznikne. Bylo-li v takovém případě poskytnuto provozovateli či prodávajícímu od druhé smluvní strany jakékoliv plnění, vrátí provozovatel, resp. prodávající toto plnění druhé smluvní straně. Pokud nedojde k aktivaci účtu KYC 2 podle předchozího článku do 1 týdne od uzavření smlouvy mezi prodávajícím a provozovatelem, je provozovatelem oprávněn smlouvu vypovědět.

3.7.         Prodávající je povinen zajistit, aby po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi jím a provozovatelem měl uzavřenou smlouvu s poskytovatelem platebních služeb podle článku 3.3 obchodních podmínek. V opačném případě má provozovatel právo přerušit poskytování služeb až do odstranění závadného stavu, popřípadě má právo od smlouvy odstoupit.

3.8.         Smlouva, jejímž předmětem jsou prémiové služby, je uzavřena v okamžiku, kdy je uhrazena cena těchto prémiových služeb.
 

4.      Platební podmínky


4.1.1.     Na základě smlouvy o poskytování platebních služeb s poskytovatelem platebních služeb podle článku 3.3  obchodních podmínek bude prodávajícímu zřízen u poskytovatele platebních služeb platební účet v příslušné měně.

4.1.2.     Peněžní prostředky, které prodávající obdrží za své zboží či služby od kupujícího, budou uloženy na technickém účtu poskytovatele platebních služeb, ke kterému má přístup pouze provozovatel a poskytovatel platebních služeb. Prodávající tímto zmocňuje provozovatele k přijímání plateb za zboží či služby od kupujících prostřednictvím technického účtu poskytovatele platebních služeb. Prodávající je povinen ve svém uživatelském účtu potvrdit, že bylo zboží řádně doručené kupujícímu a nahrát do uživatelského účtu číslo zásilky. Provozovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech zadržet  přijaté platby za zboží či služby od kupujících po dobu 40 dnů od převzetí zboží kupujícím, popřípadě po dobu 40 dnů od provedení nákupu v případě, že nebude zboží řádně doručeno. 


4.1.4.   O stavu platebního účtu je prodávající informován prostřednictvím svého uživatelského účtu v sekci „Peněženka". Prodávající je oprávněn dát prostřednictvím této sekce pokyn k převedení peněžních prostředků z platebního účtu na svůj bankovní účet. Provozovatel je oprávněn tento převod zamítnout, a to z toho důvodu, že prodávající bude mít nevypořádané závazky vůči konkrétnímu kupujícímu či provozovateli, zejména v případě, kdy prodávající nedodá kupujícímu zakoupené zboží, popřípadě z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Peněžní prostředky není možné vyplácet prodávajícímu v hotovosti. Převedení peněžních prostředků z platebního účtu na bankovní účet prodávajícího může podléhat poplatkům za převod, dle platného ceníku příslušné banky. Tyto poplatky hradí prodávající. Prodávající je povinen zkontrolovat údaje (zejména číslo svého bankovního účtu) nezbytné pro převod z platebního na bankovní účet prodávajícího. Provozovatel nenese odpovědnost za chybně zadané údaje.

4.1.5.    Prodávající je povinen mít v platebním účtu kladný zůstatek ve výši alespoň 200,- Kč. V případě, že by po převedení prostředků z platebního účtu na bankovní účet prodávajícího klesl zůstatek pod tuto hranici, je provozovatel oprávněn převod podle článku 4.1.4 obchodních podmínek zamítnout. V případě a ješte před zrušením platebního účtu je prodávající oprávněn požádat provozovatele o vyplacení výše uvedené částky. Provozovatel tuto částku vyplatí po započtení všech nároků provozovatele vůči prodávajícímu. 

4.1.6.   Prodávající bere na vědomí, že při převodu z platebního účtu na bankovní účet prodávajícího si může poskytovatel platebních služeb účtovat dodatečné transakční a jiné náklady (zejména jako poplatek za převod měny, poplatek za transfer peněžních prostředků a jiné). Výše těchto poplatků je stanovena na webovém rozhraní. Prodávající je povinen se s výší těchto poplatků seznámit před provedením jakékoliv transakce. Vzniknou-li provozovateli náklady v důsledku transakce prodávajícího, je prodávající povinen tyto náklady v plné výši uhradit.

4.1.7.   Dojde-li v důsledku odstoupení od smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím k ukončení jejich smluvního vztahu, budou peněžní prostředky z technického účtu alebo z platebního účtu u poskytovatele platebních služeb převedeny zpět na účet kupujícího. Prodávajícímu v takovém případě nenáleží právo na vrácení poplatků za převod peněžních prostředků a provozovatel má v tomto případě vůči prodávajícímu právo na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s provedenými transakcemi. V případě vrácení peněžních prostředků kupujícimu, je prodávající povinen uhradit provozovateli veškeré náklady a poplatky spojené s touto transakci.

4.1.8.  Výše provize provozovatele je uvedena v ceníku registračního plánu. Výši provize je provozovatel oprávněn jednostranně měnit. O této změně informuje provozovatel prodávajícího prostřednictvím jeho uživatelského účtu nejpozději 14 dnů před plánovanou změnou. Všechny předplacené služby doposud objednané prodávajícím budou poskytovány za původní cenu. V případě nových objednávek služeb se bude postupovat dle nové ceny.

4.1.9.   Provozovatel zašle prodávajícímu fakturu obsahující vyúčtování provize za předcházející měsíc v souladu s technickým nastavením užívatelského účtu (v Českých korunách, je-li prodávající osobou se sídlem v České republice a založeným účtem na české verzi webové stránky, popřípadě v eurech, je-li prodávající osoba se sídlem mimo Českou republiku, resp. se sídlem v České republice a založeným účtem na mezinárodní verzi webového rozhraní, t.j. v příslušné měně webového rozhraní, na kterém je prodávající registrován). Tato faktura bude zaslána vždy nejpozději 15. den v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém proběhla úhrada příslušné provize. Faktura je vystavena v elektronické podobě a zaslána na email prodávajícího. Je-li sídlo prodávajícího v České republice, faktura bude zahrnovat příslušnou výši DPH za fakturované služby. Splatnost těchto faktur činí 14 dnů. V případě prodlení s úhradou provize je prodávající povinen uhradit provozovateli úroky z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.

4.1.10.  Prodávající je povinen hradit veškeré poplatky za transakce finančních prostředků, které vzniknou v důsledku převodu prostředků v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud v důsledku porušení této povinnosti vznikne provozovateli škoda, je prodávající povinen ji v plné výši nahradit. Zároveň je provozovatel v tomto případě oprávněn bez náhrady ukončit s prodávajícím spolupráci, zejména zablokovat uživatelský účet prodávajícího. 

4.2.         Předplatné registračních plánů

4.2.1.    Cena registračních plánů se hradí vždy jednorázově předem na následující předplacené období. Délka předplaceného období a cena registračních plánů je uvedena na webovém rozhraní v uživatelském účtu prodávajícího.

4.2.2.     Cenu je možné hradit bezhotovostně prostřednictvím platební brány Lemon Way.

4.2.3.     Případné další způsoby platby jsou zobrazeny na webovém rozhraní.

4.2.4.     Pokud je cena hrazena prostřednictvím platební brány, je cena splatná bezprostředně po provedení objednávky. Závazek prodávajícího je v takovém případě splněn připsáním částky na účet provozovatele zřízený poskytovatelem platebních služeb. Faktura je vystavena v elektronické podobě a zaslána na email prodávajícího.
 

4.3.         Úhrada prémiových služeb

4.3.1.   Cena za prémiové služby je hrazena vždy předem na určené časové období stanovené na webovém rozhraní. Cena prémiových služeb je stanovena na webovém rozhraní.

4.3.2.   Cenu lze hradit způsoby obdobnými jako u úhrady předplatného registračních plánů.
 

5.      Podmínky prezentace a poskytování služeb

5.1.      Prezentace je možné vkládat na webové rozhraní prostřednictvím uživatelského účtu prodávajícího. Uživatelský účet provozovatel vytvoří nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. Rozsah prezentace je omezen zvoleným registračním plánem.

5.2.         V prezentaci uvede prodávající pravdivé a úplné informace týkající se nabízeného zboží, včetně kvalitních fotografií, které se nabízeného zboží či služby týkají.

5.3.      Prodávající vytváří prezentaci v jazyce, která odpovídá jazykové verzi webového rozhraní, jinak pouze v anglickém jazyce, jde-li o mezinárodní verzi webového rozhraní. Prezentace musejí být vytvářeny pouze v sekcích, do kterých spadají s ohledem na povahu nabízeného zboží či služeb a musejí být vytvářeny vážně a určitě.

5.4.         Prodávající není oprávněn prostřednictvím webového rozhraní nabízet:
-         použité zboží;
-      zboží, které svou povahou zasahuje do práv třetích osob, zejména průmyslových práv či práv autorských;
-         alkohol, cigarety, omamné látky či jiné obdobné zboží;
-         zboží či služby se sexuálním či erotickým podtextem;
-         eskortní služby;
-         zbraně a střelivo;
-         zlato, stříbro, platinu a jiné drahé kovy ve formě investičních kovů (neplatí pro drahé kovy, které jsou součástí šperků, popřípadě jiného obdobného zboží);
-         farmaceutické produkty;
-         kryptoměny;
-         kopie, falzifikáty a napodobeniny;
-        služby související s multilevel marketingem a provizními systémy nebo neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví.

5.5.         Prodávající není oprávněn na webové rozhraní vkládat obsah (zejména obrázky, texty, fotografie), který:
-    zobrazuje násilí nebo podněcuje nenávist z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry nebo náboženského, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k určité národnostní či etnické skupině;
-       může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;
-        porušuje autorská práva a práva duševního vlastnictví provozovatele či třetích osob;
-      obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;
-         obsahuje nepravdivé nebo zkreslující informace o nabízeném zboží či službě prodávajícího;
-     obtěžuje ostatní uživatele webového rozhraní nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;
-       obsahuje vulgarismy nebo jiné výrazy jejichž význam je v rozporu se všeobecnými zásadami slušnosti a etiky;
-       vyzývá k porušování právních předpisů nebo toto porušování schvaluje;
-       je způsobilý ohrozit mravní vývoj dětí a mladistvých či jejich fyzický nebo psychický vývoj
-       je způsobilý ohrozit chod webového rozhraní nebo webové rozhraní nadměrně zatěžuje;
-       propaguje jiné zboží či službu než zboží či službu, ke které se přidává hodnocení či komentář;
-       obsahuje neopodstatněný počet interpunkčních znamének, hvězdiček a podobných znaků; nebo
-     jiným způsobem porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.

5.6.         Provozovatel si vyhrazuje právo obsah, který odporuje článku 5.5 obchodních podmínek bez náhrady z webového rozhraní odstranit. Zároveň je provozovatel oprávněn odstranit prezentace prodávajícího, pokud tyto prezentace souvisí se zbožím či službami uvedenými v článku 5.4 obchodních podmínek. Posouzení, zda obsah odporuje zmíněným ustanovením je zcela na uvážení provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn odstranit prezentaci, pokud tato prezentace odporuje článkům 5.2 a 5.3 obchodních podmínek.

5.7.         Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že:
-         je vlastníkem věci, která je předmětem prezentace, nebo je vlastníkem zmocněn k tomu, aby zboží prodal;
-     je oprávněn prodávat zboží či poskytovat služby, které jsou předmětem prezentace (zejména s ohledem na zákonnou regulaci dle právních předpisů aplikovatelných v místě prodeje zboží či v místě poskytnutí služby);
-     splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování prezentace;
-        při užívání služeb se řídí platnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami;
-        si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služby může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.5.10.       Webové rozhraní umožňuje třetím osobám (zejm. kupujícím) přímo kontaktovat prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že při komunikaci s kupujícími nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po prodávajícím náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s prodávajícím spolupráci. Prodávající vyřizuje zprávy, které mu od kupujícího dorazí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od okamžiku, kdy zprávu kupujícího obdrží. Prodávající není oprávněn se prostřednictvím webového rozhraní domlouvat na prodeji zboží či poskytnutí služby mimo webové rozhraní.

5.11.       Prodávající řeší případné odstoupení od smlouvy, resp. vede reklamační řízení prostřednictvím webového rozhraní, a to do 14 dnů od okamžiku, kdy je na webovém rozhraní zboží označeno jako doručené. Následná komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá mimo webové rozhraní.


5.13.      V případě, že provozovatel obdrží od kupujícího recenzi na zboží či službu prodávajícího, je oprávněn tuto recenzi uveřejnit na webovém rozhraní v sekci, která je k tomu určena. Provozovatel si vyhrazuje recenzi upravit tak, aby mohla být zveřejněna na webovém rozhraní. Provozovatel je dále oprávněn použít takto poskytnutou recenzi k marketingovým účelům. 

5.14.       Prodávající je povinen v případě uzavření smlouvy s kupujícím postupovat v souladu s právními předpisy České republiky, popřípadě právními předpisy státu, ve kterém má prodávající sídlo, nebo ve kterém se nachází kupující (je-li kupující spotřebitelem a je-li tato legislativa pro spotřebitele příznivější). Zejména má prodávající povinnost poskytnout kupujícímu nezbytné informace před uzavřením smlouvy a po uzavření smlouvy s kupujícím předat zboží či poskytnout službu v kvalitě, na které se prodávající s kupujícím dohodnou. Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak, expeduje prodávající zboží do 3 pracovních dnů, popřípadě v této lhůtě zahájí poskytování služby.

5.15.       Při prodeji zboží či poskytování služeb se prodávající zavazuje ve vztahu ke kupujícímu respektovat pravidla stanovená ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu. Prodávající je oprávněn vytvořit své zvláštní obchodní podmínky, které se liší od pravidel stanovených ve Všeobecných obchodních podmínkách, resp. Reklamačním řádu, v takovém případě je však vždy povinen zajistit, aby byla dosažena minimální úroveň ochrany spotřebitele stanovena Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, popřípadě ochrana stanovená právními předpisy státu, ve kterém má kupujícím bydliště, je-li spotřebitelem.

5.16.       Prodávající je povinen řešit s kupujícím případné stížnosti a reklamace vad dodaného zboží či poskytnuté služby v souladu s Reklamačním řádem provozovatele, popřípadě v souladu s platnou legislativou České republiky nebo legislativou platnou a účinnou v místě trvalého bydliště kupujícího, je-li tato legislativa pro kupujícího příznivější.

5.17.     V případě, že budou reklamace zboží či služeb, popřípadě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího uplatněny u provozovatele (včetně zaslání zboží k reklamaci, popřípadě za účelem odstoupení od smlouvy), předá provozovatel tuto reklamaci či odstoupení prodávajícímu. Zároveň zašle provozovatel prodávajícímu reklamované zboží, popřípadě zboží, od kterého kupující odstoupil. Provozovatel je oprávněn účtovat si účelně vynaložené náklady za toto přeposlání u prodávajícíhoa prodávající je povinen tyto náklady uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od okamžiku, kdy provozovatel prodávajícího na tyto náklady upozorní.

5.18.       Prodávající je povinen kupujícího informovat o přijetí objednávky a o jejím odeslání, jakož i všech dalších informacích, které by mohly být vzhledem k objednávce pro kupujícího relevantní (zejména informace o stavu objednávky). Informování kupujícího provádí prodávající prostřednictvím svého uživatelského účtu.

5.19.       Podmínky poskytování prémiových služeb se řídí informacemi a pokyny, které jsou uvedené vždy u konkrétní prémiové služby na webovém rozhraní. Provozovatel začne poskytovat prémiové služby bez zbytečného odkladu, kdy mu prodávající dodá potřebné podklady, jsou-li tyto podklady vyžadovány, jinak bez zbytečného odkladu od úhrady ceny za tyto prémiové služby.

5.20.       Prodávající se zavazuje při každé změně týkající se informací uvedených v prezentaci (zejména podmínek prezentovaného prodeje) provést úpravu prezentace, případně její odstranění.

5.21.    Prodávající používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

5.22.       Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

5.23.     Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb a přístup k webovému rozhraní z důvodu technických výpadků, aktualizaci webového rozhraní či údržby serverů. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za nemožnost užití webového rozhraní. Provozovatel je oprávněn měnit jednotlivé funkce webového rozhraní.

5.24.       Provozovatel není za žádných okolností odpovědný za nepřímou škodu, jako je hospodářská ztráta, ztráta zákazníků nebo újma na dobrém jménu či značce prodávajícího, která může vzniknout v souvislosti se službami provozovatele. Provozovatel není odpovědný za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku vyšší moci, kterou provozovatel nemohl odvrátit. Mezi tyto případy se řadí zejména odstávka elektrické energie, požár nebo záplavy, ozbrojený konflikt, občanské nepokoje nebo jakákoliv jiná podobná okolnost, která brání provozovateli v řádném poskytování služeb.
 


6.1.     Provozovatel a prodávající vystupují ve vztahu ke kupujícímu jako společní správci osobních údajů. Prodávající má za účelem plnění zprostředkované smlouvy přístup k osobním údajům kupujícího v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště (popřípadě doručovací adresa), telefonní číslo nebo email.

6.2.        Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujících uvedené v článku 6.1. obchodních podmínek výlučně za účelem splnění zprostředkované smlouvy.

6.3.      Prodávající je povinen osobní údaje uvedené v článku 6.1. obchodních podmínek zpracovávat výlučně prostřednictvím webového rozhraní. Prodávající nesmí osobní údaje kupujících zpracovávat, zveřejňovat, rozšiřovat či ukládat mimo webové rozhraní, vyjma zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy s kupujícím (například vystavení faktury či zaslání zboží).

6.4.        Prodávající je povinen dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, podle právních předpisů České republiky, Evropské unie, popřípadě dalších právních řádů, které se použijí na úpravu právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je zejména povinen zajistit plnou ochranu osobních údajů před jejich zneužitím.

6.5.        Informační povinnosti i výkon práv v souvislosti s osobními údaji kupujících zajišťuje provozovatel.

6.6.       V případě, že se na prodávajícího obrátí kupující se žádostí o výkon svých práv v souvislosti s jeho osobními údaji, je prodávající povinen tuto žádost bez zbytečného odkladu předat provozovateli, který ji vyřídí.

6.7.    Pokud prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost podle tohoto článku 6 obchodních podmínek, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po prodávajícím náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. 
 

7.      Reklamace

7.1.         Práva prodávajícího z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.2.         Prodávající je oprávněn reklamovat poskytnuté služby pouze pokud tyto služby z důvodů na straně provozovatele neodpovídají popisu na webovém rozhraní nebo nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.

7.3.         Reklamaci je prodávající povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele, nejpozději však k datu ukončení spolupráce mezi prodávajícím a provozovatelem.

7.4.         Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, především poskytne službu tak, aby služba odpovídala smlouvě, případně má prodávající nárok na přiměřenou slevu z ceny, nebo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz (je-li vada služby takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).
 

8.      Doba poskytování služeb

8.1.         Služby (vyjma prémiových služeb) jsou prodávajícímu poskytovány po dobu předplaceného období. V případě, kdy není nejpozději ke konci předplaceného období uhrazena cena registračního plánu na další období, omezí provozovatel prodávajícímu služby na rozsah stanovený základním bezplatným registračním plánem /Basic plan/.

8.2.         Prodávající je oprávněn odstranit své prezentace kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu, popřípadě zrušit svůj uživatelský účet zasláním žádosti o zrušení účtu na kontaktní email provozovatele. Prodávající bere na vědomí, že pokud svůj uživatelský účet zruší, nenáleží mu náhrada za nevyčerpání předplaceného období, popřípadě nevyčerpání prémiových služeb.

8.3.         Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odstranit prezentace, které odporují těmto obchodním podmínkám, popřípadě zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré prezentace při ukončení provozování webového rozhraní.

8.4.         Prémiové služby jsou poskytovány po dobu, na kterou je prodávající objednal a uhradil. Je-li prezentace, ke které se prémiové služby vztahují, odstraněna prodávajícím (z jakéhokoliv důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá prodávající nárok na vrácení žádné části úhrady za prémiové služby.

8.5.         Ukončení poskytování služeb provozovatele nemá vliv na povinnost prodávajícího uhradit poskytovateli všechny doposud neuhrazené platby, smluvní pokuty či úroky z prodlení.

8.6.         Provozovatel je oprávněn omezit poskytování služeb v případě, že je prodávající v prodlení s úhradou jakékoliv platby provozovateli a prodávající nemá v platobnom účtu dostatek finančních prostředků na úhradu dlužné částky. Provozovatel může dále přerušit poskytování služeb v případě, že prodávající neuhradí jakékoliv dlužné částky do 30 dnů od data splatnosti. Pokud prodávající neuhradí dlužné částky ani do 90 dnů od data splatnosti, je provozovatel oprávněn uživatelský účet prodávajícího bez náhrady zrušit a poskytování služeb bez náhrady ukončit.

 
9.      Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele

9.1.         Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být prodávajícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Prodávající se zavazuje tyto informace zejména:
-         uchovávat jako důvěrné;
-         neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;
-         nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
-         nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.


9.3.         V případě porušení povinnosti v článku 9.1 a 9.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady veškeré prezentace prodávajícího. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.
 

10.  Závěrečná ustanovení

10.1.       Prodávající prohlašuje, že rozumí každé části webového rozhraní a nepožaduje překlad webového rozhraní.     

10.2.   Komunikace mezi prodávajícím a provozovatelem probíhá výhradně v elektronické formě (emailem, popřípadě prostřednictvím webového rozhraní), nedohodnou-li se strany na jiném postupu. Zpráva zaslaná druhé smluvní straně se považuje za doručenou 3 dnem po jejím odeslání.

10.3.    Veškeré informace uvedené na webovém rozhraní jsou pouze informativního charakteru, provozovatel neodpovídá za jejich správnost, aktuálnost či úplnost.

10.4.    Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem provozovatele nebo právy dalších osob. Prodávající není oprávněn obsah webového rozhraní měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

10.5.     eBonza je registrovanou ochrannou známkou provozovatele.

10.6.   Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

10.7.    Provozovatel je oprávněn si jednostranně započíst své nároky vůči nárokům prodávajícího. Prodávající s tímto vyjadřuje svůj souhlas.

10.8.   Provozovatel je oprávněn pohledávky vůči prodávajícímu převést na třetí osobu. V případě prodlení prodávajícího s jakoukoliv platbou vůči provozovateli, je provozovatel oprávněn účtovat si úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Pokud se prodávající octne v prodlení s úhradou jakékoliv platby vůči provozovateli, je provozovatel oprávněn odečíst příslušnou částku z platobného účtu prodávajícího u poskytovatele platebních služeb. Pokud na tomto platobnomúčte nebude dostatek finančních prostředků, je provozovatel oprávněn dočasně bez náhrady přerušit poskytování služeb do doby, než prodávající dlužnou částku uhradí.

10.9.       V případě, že se prodávající octne v prodlení s úhradou jakékoliv platby určené provozovateli po dobu delší než 30 dnů, zašle provozovatel prodávajícímu písemnou upomínku. Provozovatel je v takovém případě oprávněn účtovat si náklady na vystavení a zaslání této upomínky, které nepřesahují 5,- EUR. V tomto případě provozovatel omezí přístup prodávajícího do uživatelského účtu. Pokud nedojde k úhradě dlužné částky do 90 dnů od data splatnosti, provozovatel uživatelský účet bez náhrady zruší.

10.10.   Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Provozovatel a prodávající sjednávají, že se případné spory ze smlouvy budou projednávat před soudy v České republice.

10.11.   Obchodní podmínky jsou vyhotovené ve vícero jazycích, přičemž rozhodující je znění v české jazykové verzi.

10.12.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.13.   Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Obchodní podmínky v novém znění budou vždy zveřejněné na webovém rozhraní, provozovatel o změně podmínek prodávajícího neinformuje jiným způsobem. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.06.2019.