Poplatky za platební operace LW


OBECNÉ INFORMACE
 
Poplatky za příchozí a odchozí transakce, resp. převody, jakož i vklady uskutečněné prostřednictvím bankovní karty, se odečítají v reálném čase z Platebního účtu speciálně vytvořeného v rámci systému Lemon Way.
Tento účet musí obsahovat dostatečné finanční prostředky a zůstatek na účtu nesmí být negativní. Pokud účet neobsahuje dostatečné finanční prostředky, platby kartou, resp. převody budou zamítnuty.
Ostatní poplatky, které nelze odpočítávat v reálném čase, budou podléhat měsíční fakturaci.

Ceny se mohou kdykoli měnit, přičemž o změně ceny budete informováni 1 měsíc předem / 30 dní /.
Uvedené ceny nezahrnují daň.
Níže uvedené poplatky se týkají prezentace, inkasa, držení finančních prostředků, odchozích transferů, jakož i všech souvisejících platebních pokynů a služeb v příslušné měně.

 
 
 
MONEY-IN (PER OPERATION) - PŘÍCHOZÍ PLATBY (ZA KAŽDOU OPERACI)


Představují platby od kupujícího za příslušnou objednávku, které přicházejí na technický účet společnosti Lemon Way. Na tomto účtu jsou prostředky zadržovány až do doby, než kupující úspěšně nepřevezme zboží podle smluv. Po úspěšném doručení objednávky a po uplynutí 14 dnů / pokud má kupující právo otevřít žádost o vrácení zboží /, příslušná částka bude připsána na Váš účet Lemon Way (ePeňaženka ve Vašem účtu). Následně Vám systém stáhne provizi a transakční poplatek (včetně DPH - pokud je aplikováno).

Tyto poplatky společnosti Lemon Way za zprocesování platby od kupujícího jsou již zahrnuty v provizním poplatku z celkové hodnoty objednávky a v transakčním poplatku za každou prodanou položku.

Tyto provizní poplatky a poplatky za transakci se liší od zakoupeného registračního plánu. Pro více informací přejděte do svého účtu, kde naleznete informace o příslušných provizních poplatcích pod odkazom - Registrační plány.
Provize za prodané zboží včetně transakčních poplatků je fakturovaná na konci každého kalendářního měsíce. Více informací naleznete v Obchodních podmínkách pro Prodávajícího.

Vysvětlivky:
Provize je kalkulována z celkové hodnoty objednávky včetně všech nákladů / jako je přeprava, balné atd. .../
Transakční poplatek je poplatek za každou položku objednávky, tj ks zboží.

V případě vrácení celkové hodnoty zboží kupujícímu včetně přepravních nákladů do 14 dnů ode dne obdržení žádosti od kupujícího prostředníctvím interního systému provozovatele, provozovatel účtuje poplatek ve výši 2,5% + 5,20 Kč za každou transakci.

 


MONEY-OUT (PER OPERATION) – ODCHOZÍ PLATBY (ZA KAŽDOU OPERACI)


MONEY-OUT (PER OPERATION) – Outgoing SEPA Credit Transfer (Odchozí platby SEPA) – 130.00 Kč*
Outgoing international transfer (EUR or FCY) outside SEPA ( "SHA" / "shared" mode) - Odchozí mezinárodní převody (EUR nebo FCY) mimo SEPA ( "SHA" / "shared" mode) - 130.00 Kč*

*Pozn.: Transfer prostředků z LW účtu na jiný účet v jiné bankce


Payment Instruments other rates/Ostatní poplatky za platební istrumenty ze strany LW:

•    Refund fee – Refundace  – 13 Kč/transakci

•    Request for Information (card) sent by a bank or by Lemon Way
    Žádost o informace (karta) zaslaná bankou nebo společností Lemon Way – 500 Kč
    
•    Unsuccessful payment fee (payment attempt)
    Poplatek za neúspěšný pokus o platbu – 5 Kč
•    Chargeback Card (per chargeback) - Chargeback (za každý) – 1300 Kč

•    Fee for SEPA Credit Transfers Returned Transactions – closed account, deceased owner etc. (per return)
    Poplatek za převod kreditu SEPA vrácených transakcí - uzavřený účet, zemřelý majitel atd. (za návrat) – 380 Kč
    
•    Fee for EUR (outside SEPA) or FCY transfers Returned Transactions – closed account, deceased owner etc. (per return)
    Poplatek za EUR (mimo SEPA) nebo převody FCY Vrácené transakce - uzavřený účet, zemřelý majitel atd. (za návrat) – 750 Kč
    
•    Fee for SEPA Credit Transfer or EUR Transfer (outside SEPA) or FCY Recall – request for cancellation of an outgoing transfer – (per recall) – with no guarantee of success
    Poplatek za převod kreditu SEPA nebo převod EUR (mimo SEPA) nebo zpětného odkupu FCY - žádost o zrušení odchozího převodu - (za stažení) - bez záruky úspěchu – 750 Kč
    
•    Fee for Return of funds to the issuer: request for cancellation by Partner of an incoming SEPA Credit Transfer or of a EUR transfer (outside SEPA) or of a FCY Transfer (per request)
    Poplatek za vrácení peněžních prostředků emitentovi: žádost o zrušení příchozího kreditu SEPA nebo převodu EUR (mimo SEPA) nebo převod FCY (na žádost) – 750 Kč
    
•    Fee for SDD cancellation requested by Partner before requested execution date (per transaction)
    Poplatek za zrušení SDD požadovaný partnerem před požadovaným datem provedení (za transakci)– 750 Kč
    
•    Returned (incl.unpaid) SEPA Direct Debit Core transaction (per return)
    Vrácená transakce SEPA Direct Debit Core (včetně neoplacené platby) (za vratku) – 1300 Kč
    
•    Returned (incl. unpaid) SEPA Direct Debit B2B transaction (per return)
    Vrácená (včetně nezaplacená) transakce SEPA s přímou inkasou B2B (za vratku) – 1300 Kč
    
•    Request For Information (carte) By Lemon Way or by the Partner Bank - Žádost o informace požadované ze strany Lemon Way nebo bankou Partnera na žádost policie nebo jiných ůřadů
    Žádost o informace ze strany Lemon Way nebo partnerskej banky - Žádost o informace požadovaná od strany Lemon Way nebo banka Partnera na žádost policie nebo jiných organizací- 7550 Kč

 

MONEY-IN (PER OPERATION)

RATE (excl.VAT)

Payment by card (VISA or MASTERCARD) issued by a bank located in the EEA (European Economic Area)

1,2% + CZK 5.00

Payment by card (VISA or MASTERCARD) issued by a bank located in an area outside the EEA

2,9% + CZK 5.00

MONEY-OUT (PER OPERATION)


OUTGOING BANK TRANSFERS – Outgoing transfer (FCY), ("SHA” / "shared” mode)

CZK 130.00

P2P – Internal transfer between Lemon Way payment accounts (Wallets)

CZK 0.00

Autres


ChargeBack Card (per chargeback)

CZK 2500

Pozn.: V případě, že Majitel účtu nemá na svém Platebním účtu dostatek finančních prostředků na pokrytí požadované transakce za platební služby společnosti Lemon Way, chybějící částka bude stažena z účtu Partnera Lemon Way, tj provozovatele Marketplace společnosti eBonza s.r.o.. V takovém případě má provozovatel právo přeúčtování jakýchkoli nákladů spojených s dodatečnými platebními transakcemi a objednávkami daného prodávajícího.

 
vysvětlivky:

Co je služba CHARGEBACK?

Jde o zpětnou transakci, kterou provede banka kupujícího (nebo společnost vydávající platební karty) v případě, že byla karta kupujícího zneužita, nebo že mu nebyl dodán zboží, nebo mu nebyly vráceny peníze pokud od smlouvy odstoupili v souladu se zákonem.

Co to pro vás znamená jako prodávajícího?

Znamená to tolik, že kupující osloví svou banku s "reklamací", která se může vztahovat na neoprávněnou transakci, a bude požadovat vrácení peněžních prostředků z této transakce, nebo stejně může jednat iv případě, že zaplatí za objednané zboží od Vás, který mu však nebude doručen a bude zjevné, že jste ho jako prodávající "oklamal" nebo i v případech, že jako prodávající jste zkrachovaly a neplníte si své závazky.

Pár kroků, jak zmiňované problémy s kupujícím řešit a předejít problémům s navíc náklady za dodatečné platební operace:

1. V případě jakékoli reklamace ze strany kupujícího nebo požadavku o vrácení peněz za nedodané zboží, poškozené zboží, pokuste se kupujícího písemně kontaktovat a vyřešit s ním situaci dohodou.
2. Pokud vám kupující neodpovídá / odmítne Vaše řešení, připravte si všechny dokumenty potvrzujícího např. dodání zboží, vrácení peněz / li refundace byla provedena mimo náš systém /, protože Vás bude kontaktovat společnost Lemon Way, banka nebo přímo my a budeme požadovat doklady spojené s transakcí.
 
I přesto, že poskytnete všechny potřebné údaje, je pouze na rozhodnutí příslušné banky, resp. platební instituce jak se s žádostí od kupujícího vypořádá.