Ochrana osobních ůdajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvímwebového rozhraní www.ebonza.eu (dále jen „webové rozhraní")
 
 
Správce osobních údajů:
eBonza s. r. o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Křižovnická 86/6
IČ: 06570798
DIČ: CZ06570798                    
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 284550 
 
Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Adresa pro doručování: Praha 1, Staré Město, Křižovnická 86/6
Telefonní číslo: +421 905 968 547
Kontaktní e-mail: zoou@ebonza.cz
 
Jsme společným správcem osobních údajů s osobou, se kterou uzavíráte kupní smlouvu, smlouvu o poskytování služeb či jinou obdobnou smlouvu, a jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny v objednávkovém formuláři (dále jen „prodávající"). 
Zásady jsou vytvořeny ve vícero jazycích, přičemž rozhodující je znění v české jazykové verzi. 
 
Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.
 
1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1.   Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?
Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení") a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
1.2.   Co jsou osobní údaje?
Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):
-       identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu, fotografii (poskytnutí fotografie je dobrovolné)či číslo bankovního účtu;
-       kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), fakturační adresa, telefonní číslo, emailová adresa;
-     další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, poloha, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.
Na webovém rozhraní je dále možné zadávat číslo občanského průkazu, popřípadě číslo cestovního dokladu. K těmto osobním údajům nemáme přístup a nezpracováváme je. Tyto osobní údaje zpracovává společnost LEMON WAY SAS, a zpracování těchto údajů se řídí podmínkami této společnosti.
 
2.  ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?
Své osobní údaje nám poskytujete zejména při zřízení uživatelského účtu, případně při vyplnění objednávky. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, upravte vaše osobní údaje v uživatelském účtu, popřípadě nás informujte.
Berte na vědomí, že jsme taktéž oprávněni kontrolovat komunikaci mezi vámi a prodávajícím, a to za podmínek a pro účely stanovené obchodními podmínkami.
Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.
 
2.2.  Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
-       Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb prodávajících, popřípadě osobní údaje zadané v rámci vzájemné komunikace, můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem předání těchto údajů prodávajícím. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.
-       Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu. Osobní údaje mohou být zadány taktéž prostřednictvím registračního formuláře na platformách Facebook a Google+. Osobní údaje, které získáme prostřednictvím těchto platforem zpracováváme stejným způsobem a za stejným účelem, jako osobní údaje získané prostřednictvím registrace na webovém rozhraní.
-       Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Souhlas je udělen vložením vaší emailové adresy do políčka pro odběr newsletterů. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
-       Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookieszpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
-       Berte na vědomí, že přihlašovací jméno do uživatelského účtu může být zveřejněno v souvislosti se zveřejněním vaší recenze na webovém rozhraní. Jste povinni zvolit si takové uživatelské jméno, na základě kterého nejsou ostatní uživatelé webového rozhraní schopni přiřadit toto uživatelské jméno k vaší osobě. Zároveň tímto souhlasíte se zveřejněním recenze na webovém rozhraní.
-       Pokud nám k tomu na webovém rozhraní nebo jiným spůsobem udělíte souhlas, jsme oprávněni vaše osobní údaje   (především pak jméno a příjmení, popřípadě adresu a fotografii), zveřejnit za účelem publikace vašeho hodnocení naší společnosti a naších služeb.
 
Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.
 
2.3.  Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?
Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží či služeb nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.
Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.
 
3.  VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
 
3.1.  Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud zpracováváme my anebo prodávající vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
-       prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
-       písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
-       v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
 
3.2.  Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo nás požádat o informaci, zda my anebo prodávající provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:
-       účel zpracování;
-       kategorie zpracovávaných osobních údajů;
-       příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
-       seznam třetích států mimo Evropskou unii, do kterých mohou být vaše informace zaslány;
-       doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.
 
3.3.  Právo na opravu
Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.
Vaše osobní údaje můžete aktualizovat kdykoliv po přihlášení na svůj účet.
 
3.4.  Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.
 
3.5.  Právo na výmaz („právo být zapomenut")
Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:
-       osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
-       jste odvolali souhlas se zpracováním;
-       jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
-       osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.
 
3.6.  Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:
-       popíráte přesnost svých osobních údajů;
-       je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
-       již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
-       vznesete námitku proti zpracování.
 
Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.
Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.
 
3.7.  Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.
 
3.8.  Jak můžete svá práva uplatnit?
Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě mimo Evropskou unii, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto státě.
 
4.  SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
4.1.  Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?
Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.
 
V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Zejména předáváme vaše osobní údaje prodejcům, od kterých si objednáváte zboží či služby nebo našim obchodním partnerům, kteří se podílejí na správě naší webové platformy nebo na poskytování našich služeb. Tyto osoby jsou povinny postupovat při správě vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie.
Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Jste-li občanem Evropské unie, vaše osobní údaje mohou být předávány do států mimo Evropskou unii. Pokud jde o státy, u nichž je vyžadováno předchozí povolení příslušného úřadu o předání osobních údajů, toto povolení zajistíme.
Osobní údaje můžeme dále předávat našim mateřským a dceřiným společnostem.  Pokud dojde k přeměně obchodní společnosti, předáme vaše osobní údaje společnosti nástupnické. Rozsah vzájemných práv a povinností v souvislosti s osobními údaji zůstane zachován.
Vaše osobní údaje zpracovává zejména:
·        Google LLC;
·        Facebook Inc.
·        LEMON WAY SAS;
 
Společně s námi spravuje a zpracovává prostřednictvím webového rozhraní vaše osobní údaje také prodávající. Prodávající osobní údaje spravuje a zpracovává za účelem splnění kupní nebo jiné smlouvy mezi vámi a prodávajícím. Prodávající má přístup k vašemu jménu, příjmení, kontaktním údajům jako telefonnímu číslu nebo emailu a adrese trvalého bydliště (popřípadě kontaktní či fakturační adrese).
Informační povinnosti i výkon vašich práv v souvislosti s osobními údaji zajišťujeme i za prodávajícího my v souladu s těmito Zásadami.
Výkon vašich práv v souvislosti s osobními údaji vám doporučujeme uplatnit u nás. Pokud je uplatníte u prodávajícího, prodávající vaši žádost předá nám a my ji bez zbytečného odkladu vyřídíme.
 
4.2.  Jak osobní údaje zpracováváme?
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
 
5.     SOUBORY COOKIES
 
5.1.  Co jsou to cookies?
Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.
Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
 
5.2.  Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?
Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.
Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:
-       cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;
o  nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
o  výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;
 
-       cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;
o  funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
o  cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.
 
5.3.  Používané služby pracující s cookies
Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google"), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. Můžeme také využívat službu Flash LSO, kterou poskytuje společnost Adobe Systém Inc. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.
Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerůhttp://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.
 
 
Tyto Zásady jsou platné a účinné od 15. 06. 2019